На основу  члана 8 став 2 Одлуке о оснивању Установе за физичку културу Спортски центар „Младост“ Чачак ( Службени лист града Чачка бр. 5/92, 8/2002, 2/2005 и 3/2013)  и члана 12 Статута Установе за физичку културу Спортски центар „Младост“  Чачак, Управни одбор Спортског центра „Младост“ Чачак, на седници одржаној 29.03.2018.године, расписује

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ИМЕНОВАЊЕ ДИРЕКТОРА
УСТАНОВЕ ЗА ФИЗИЧКУ КУЛТУРУ СПОРТСКИ ЦЕНТАР „МЛАДОСТ“ ЧАЧАК
на мандатни период од 4 године

I Услови које кандидат за директора мора да испуњава:
Поред општих услова прописаних законом, лице које је кандидат за директора мора да испуњава и следеће услове:
– да је стекао  високо образовање стечено на студијама другог степена (мастер академске студије,  специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије) односно на основним студијама у трајању од најмање 4 године у било ком научном пољу односно области и
– да има најмање 5 година радног искуства у једној или више области из привреде или делокруга послова јавне установе
– да достави предлог програма рада и план развоја Установе за период од на који се именује.

II Докази који се прилажу уз пријаву на јавни конкурс:
– предлог програма рада и развоја Установе  за мандатни период од 4 године
– оверена фотокопија дипломе или уверења о стеченој стручној спреми
– потврда или уверење о радном искуству у струци односно други документ о радном искуству у струци

III Рок и начин подношења пријаве:
Конкурс је отворен 15 дана од дана објављивања у листу „Чачански глас“ и на сајту града Чачка www.cacak.org.rs
Пријава на конкурс, са доказима, подноси се лично или поштом, на адресу: Спортски центар „Младост“ Чачак, Градски бедем бр. 2, 32000 Чачак са назнаком „пријава на конкурс-не отварати“.
Неблаговремене, неразумљиве и непотпуне пријаве уз које нису приложени сви докази, неће се разматрати.

IV Изборни поступак:
Директора Установе поставља Скупштина града Чачка, након што Управни одбор Установе размотри  приспеле пријаве и достави Скупштини града предлог кандидата уз образложено мишљење о предложеном кандидату.

У Чачку 29.03.2018.године                                Предраг Теофиловић, председник УО